AVG Stichting Nazorg en Herstel na zelfmoordpoging

4 oktober 2021 Stichting Nazorg en Herstel na Zelfmoordpoging
Privacyverklaring Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke
persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of
van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.


Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of
een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter
beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie,
een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen
voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen
voor deze verwerking in het Unierecht of het lid statelijke recht worden vastgesteld, kan daarin
worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt
aangewezen (“Verantwoordelijke”); Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat en behoeve van de
verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (“Verwerker”);


Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte
persoonsgegeven betrekking hebben; Privacyverklaring: deze overeenkomst inclusief de bijlagen
(“Privacyverklaring”); Dienstverleningsovereenkomst: de hoofdovereenkomst waar deze
Privacyverklaring uit voortvloeit; inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de
beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de
wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden,
opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (“Datalek”);


ARTIKEL 1 TOTSTANDKOMING, DUUR EN BEËINDIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING .
1 Deze Privacyverklaring treedt in werking op de datum waarop Stichting Nazorg en herstel na
Zelfmoordpoging van start gaat.

2. Deze Privacyverklaring is onderdeel van de opdrachtovereenkomst en zal gelden voor zolang de
opdrachtovereenkomst duurt.

3 Indien de Stichting en haar werkzaamheden eindigt, eindigt deze Privacyverklaring automatisch; de
Privacyverklaring kan niet apart worden opgezegd.

4. Na beëindiging van deze Privacyverklaring zullen de lopende verplichtingen voor alle partijen, zoals
het melden van Datalekken, waarbij de Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke
betrokken zijn, en de plicht tot geheimhouding blijven voortduren.


ARTIKEL 2 VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS
2.1 Stichting Nazorg en herstel na Zelfmoordpoging zal alleen Persoonsgegevens verwerken in
akkoord van opdrachtgever en heeft geen zeggenschap over de Persoonsgegevens. Stichting Nazzirg
en herstel na Zelfmoordpoging mag de Persoonsgegevens niet op een andere manier verwerken,
tenzij opdrachtgever daar van tevoren toestemming voor geeft.
2.2 In het verwerkingsregister wordt opgenomen welke Persoonsgegevens Stichting Nazorg en
Herstel na Zelfmoordpoging precies zal verwerken en voor welke verwerkingsdoeleinden indien
akkoord opdrachtgever.
2.3 Stichting Nazorg en Herstel na Zelfmoordpoging houdt zich aan de wet en verwerkt de gegevens
op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze.
2.4 Stichting Nazorg en Herstel na Zelfmoordpoging mag zonder toestemming van opdrachtgever
geen andere personen of organisaties inschakelen bij het verwerken van de Persoonsgegevens.
2.5 Wanneer Stichting Nazorg en Herstel na Zelfmoordpoging een verzoek krijgt van een
Opdrachtgever die zijn of haar privacy rechten wil uitoefenen, werkt Stichting Nazorg en Herstel na
Zelfmoordpoging binnen een termijn van 14 dagen aan mee. Deze rechten bestaan uit een verzoek
om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, bezwaar maken tegen de
verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen
Persoonsgegevens.


ARTIKEL 3 BEVEILIGEN EN GEHEIMHOUDING VAN PERSOONSGEGEVENS
3.1 Stichting Nazorg en Herstel na Zelfmoordpoging zorgt ervoor dat de Persoonsgegevens
voldoende beveiligd zijn. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen neemt Stichting
Nazorg en Herstel na Zelfmoordpoging technische en organisatorische maatregelen.
3.2 Deze maatregelen zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Een overzicht van deze
maatregelen en het beleid daarover is terug te vinden in het verwerkingsregister.
3.3 Wanneer een van beide partijen vindt dat een wijziging in de te nemen beveiligingsmaatregelen
noodzakelijk is, reden beide partijen in overleg over de wijziging daarvan.
3.4 In geval van een ontdekking van een mogelijk Datalek zullen beide partijen elkaar hierover
informeren binnen 24 uur via [email protected] en elkaar de informatie
verstrekken zodat Stichting Nazorg en Herstel na Zelfmoordpoging een melding bij de
Toezichthouder kan doen.


ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Als een van beide partijen zijn verplichtingen uit deze Privacyverklaring niet nakomt, mogen zij de
verantwoordelijke daarvoor aansprakelijk stellen. 4.2 Stichting Nazorg en Herstel na
Zelfmoordpoging is aansprakelijk voor alle schade geleden door het niet nakomen van de wet en de
bepalingen uit deze Privacyverklaring, voor zover aantoonbaar is dat dit is ontstaan door de
werkzaamheden van Stichting Nazorg en Herstel na Zelfmoordpoging .
4.3 Stichting Nazorg en Herstel na Zelfmoordpoging is niet aansprakelijk voor aanspraken van
Betrokkenen of andere personen en organisaties waar Betrokkene de samenwerking mee is
aangegaan of waarvan Betrokkene Persoonsgegevens verwerkt, als dit het gevolg is van de door
Betrokkene onrechtmatig of nalatig handelen.


ARTIKEL 5 TERUGGAVE PERSOONSGEGEVENS EN BEWAARTERMIJN
5.1 Na het beëindigen van deze Privacyverklaring geeft Stichting Nazorg en Herstel na
Zelfmoordpoging de Persoonsgegevens terug. Eventuele achter gebleven Persoonsgegevens zal
Stichting Nazorg en Herstel na Zelfmoordpoging op een zorgvuldige en veilige manier vernietigen.
5.2 De Persoonsgegevens die Stichting Nazorg en Herstel na Zelfmoordpoging verwerkt zullen
worden vernietigd na verstrijken van de wettelijke bewaartermijn en/of op verzoek van Betrokkene.
Een wettelijke bewaartermijn is er bijvoorbeeld wanneer Stichting Nazorg en Herstel na
Zelfmoordpoging de Persoonsgegevens moet bewaren om belastingtechnische redenen.

ARTIKEL 6 SLOTBEPALINGEN
6.1 Deze Privacyverklaring is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst of
opdrachtovereenkomst. Alle rechten en verplichtingen uit de opdrachtovereenkomst zijn daarom
ook van toepassing op de Privacyverklaring.
6.2 Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in de Privacyverklaring en de
opdrachtovereenkomst, gelden de bepalingen uit deze Privacyverklaring.
6.3 Afwijkingen van deze Privacyverklaring zijn slechts geldig wanneer beide partijen dit samen
schriftelijk afspreken.
6.4 Op deze Privacyverklaring is het Nederlandse recht van toepassing.
6.5 Geschillen met betrekking tot deze Privacyverklaring of met betrekking tot al hetgeen daarmee
verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen worden voorgelegd aan de geschillencommissie of
berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarin Stichting Nazorg en Herstel na
Zelfmoordpoging is gevestigd